FJALË

Fjalor Shqip

FJALËSHUMË mb.

1. Që flet shumë, që s'i pushon goja, llafazan; kund. fjalëpakë.

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Fjalëshumi - punëlumi. fj. u. kush flet shumë, punon pak e keq.