FJALË

Fjalor Shqip

I

  1. Shkronja e trembëdhjetë e alfabetit të gjuhës shqipe dhe njëra nga zanoret.
  2. Nyjë e përparme e gjinisë mashkullore.
  3. Trajtë e shkurtër e përemrave vetorë të vetës së tretë në rasën dhanore të numrit njëjës dhe vetës së tretë në rasën kallëzore të numrit shumës.