FJALË

Fjalor Shqip

KONCEPT m.

  1. Tërësia e vetive a e tipareve më të përgjithshme e më të qenësishme të një sendi, dukurie etj. ose të një klase sendesh, dukurish etj. të botës reale, të përgjithësuara mendërisht e të pasqyruara në vetëdijen tonë si formë e të menduarit; nocion. Koncept shkencor. Koncept filozofik (politik, ekonomik). Koncepti i vijës (i katrorit, i kubit). Koncepti i vlerës.
  2. Tërësia e pikëpamjeve dhe e mendimeve të një njeriu, të një grupi shoqëror a të një klase për një çështje ose për dukuri të ndryshme të jetës shoqërore; pikëpamje, mendim, ide. Koncepte të reja (intelektualiste, konservatore, liberale).
  3. Përpilimi paraprak i një shkrese, duke dhënë përmbajtjen kryesore të saj. Koncepti i shkresës. Bëj konceptin.