FJALË

Fjalor Shqip

PLOTPJESËTIM m. mat.

Veprimi sipas kuptimeve të foljeve PLOTPJESËTOJ, PLOTPJESËTOHET. Plotpjesëtimi me nëntë (me dy, me tre...).