FJALË

Fjalor Shqip

PUNËMBARUAR mb.

1. Që të mbaron punë, që e kryen mirë e deri në fund punën a detyrën që i ngarkohet. Është punëmbaruar.

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Fjalështruari - punëmbaruari. fj.u.