FJALË

Fjalor Shqip

FJALËTËRKUZË mb.

Që e zgjat dhe e bën tërkuzë bisedën, që ka shumë fjalë; fjalëshumë.