FJALË

Fjalor Shqip

FJALËTËRKUZË mb.

Që e zgjat dhe e bën tërkuzë bisedën, që ka shumë fjalë; fjalëshumë.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →