FJALË

Fjalor Shqip

RAPORTOJ kal. dhe jokal.

  1. Njoftoj me shkrim ose me gojë një organ më të lartë a epror ose një përgjegjës për plotësimin e një detyre, për një çështje ose për gjendjen e një pune; vë në dijeni. I raportoj ministrisë (përgjegjësit, drejtorisë). Raportoj për planin (për masat). Raportoj me shkrim (me gojë). Raporton çdo ditë (çdo muaj).
  2. Mbaj një raport para një organizate ose një mbledhjeje për veprimtarinë e kryer gjatë një periudhe dhe për çështjet e detyrat që dalin. Raportoi në konferencë (mbledhje). E ngarkuan për të raportuar.
  3. bised. Kallëzoj për dikë, njoftoj fshehurazi për dikë.