FJALË

Fjalor Shqip

TIRAZH m.

  • Sasia e copëve të një libri, të një, gazete, të një reviste etj. që shtypen njëherësh; tërësia e copëve, në të cilat botohet një libër, një gazetë etj. Tirazh i madh, (i vogël, i kufizuar). Tirazhi i parë. Tirazhi i ri. Tirazhi i gazetës (i revistës, i librit). Shtimi i tirazhit.