FJALË

Fjalor Shqip

HUAZIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve HUAZOJ, HUAZOHET.
  • 2. gjuh. Fjalë a njësi tjetër gjuhësore, që është marrë prej një gjuhe tjetër dhe përdoret në gjuhën amtare. Huazim i drejtpërdrejtë (i tërthortë). Huazim leksikor. Huazimet gjuhësore. Huazimet latine (sllave, turke). Huazimet nga greqishtja.