FJALË

Fjalor Shqip

PLOTËS m. gjuh.

shih RRETHANOR,~I. Plotës thirror. Plotës dallimi (krahasimi, kufizimi, kohe, vendi, mjeti, mënyre, qëllimi, sasie, shkaku, vepruesi).