FJALË

Fjalor Shqip

TINGULLIMITUES mb.

  • 1. Që imiton tingujt, zërat e zhurmat në një shfaqje artistike. Artist tingullimitues.
  • 2. gjuh. Që është krijuar duke imituar zërat a zhurmat e qenieve, të sendeve, të dukurive etj.; që është krijuar sipas tingullimitimit ose mbi bazën e tingull imitimit; onomatopeik. Fjalë tingullimituese.