FJALË

Fjalor Shqip

DIALEKTOR mb.

Që ka të bëjë me dialektin a me dialektet, i dialektit a i dialekteve; që është veçori e dialektit a e dialekteve. Shprehje (fjalë) dialektore. Veçori (dukuri) dialektore. Fjalor dialektor. Shqiptim dialektor. Baza dialektore e gjuhës letrare.