FJALË

Fjalor Shqip

DIALEKTOLOG m.

Gjuhëtar që merret me dialektologji. Dialektologët shqiptarë.