FJALË

Fjalor Shqip

DIALEKTOLOGJI f.

1. Degë e gjuhësisë që merret me studimin e dialekteve. Dialektologjia shqiptarë. Sektori i dialektologjisë. Kartoteka e dialektologjisë.

2. Lëndë mësimore që jep njohuritë e nevojshme të kësaj shkence në shkollë bised. tekst që përmban këto njohuri. Teksti i dialektologjisë. Provimi i dialektologjisë. Dha dialektologjinë. U botua «Dialektologjia» e re.