FJALË

Fjalor Shqip

DIALEKTIKISHT ndajf. libr.

Në mënyrë dialektike; nga pikëpamja dialektike; duke përdorur metodën dialektike.