FJALË

Fjalor Shqip

FJALËKEQ mb.

Që e ka zakon të flasë keq për të tjerët; që flet keq për dikë; shtiekeq; kund. fjalëmirë.