FJALË

Fjalor Shqip

FJALOR m.sh.

  1. Libër me fjalët e një gjuhe ose me termat e një fushe të caktuar të shkencës, të teknikës etj., të cilat renditen sipas alfabetit dhe shpjegohen ose përkthehen në një gjuhë tjetër a në disa gjuhë. Fjalor shpjegues (normativ, terminologjik, etimologjik, historik, enciklopedik). Fjalori drejtshkrimor. Fjalor alfabetik (tematik). Fjalor dygjuhësh (shumëgjuhësh). Fjalori i filozofisë (i ekonomisë, i fizikës, i botanikës, i mjekësisë). Fjalor sinonimik (i frazeologjisë). Parimet e fjalorit. Ndërtimi i fjalorit.
  2. vet. nj. Tërësia e fjalëve që përdoret në një gjuhë ose që përdor dikush; leksik. Ka fjalor të pasur (të varfër). Njohja e fjalorit. Pasuroj fjalorin.