FJALË

Fjalor Shqip

FOLJOR mb. gjuh.

1. Që ka të bëjë me foljen, që i përket foljes, i foljes, që përbëhet nga një folje a nga tërësia e foljeve të gjuhës. Trajtat foljore. Kallëzues foljor. Sistemi foljor.

2. Që është formuar nga tema e një foljeje. Emër (mbiemër) foljor.