FJALË

Fjalor Shqip

DIAMETRAL mb.

Që ka të bëjë me diametrin, që i përket diametrit; që shkon në drejtim të diametrit. Vijë diametrale. Rrafshe diametrale.