FJALË

Fjalor Shqip

DIAGONAL mb. gjeom.

Që ndan në mënyrë të tërthortë një figurë, një rrafsh ose një trap, duke bashkuar dy kulme jo të njëpasnjëshme; që kalon sipas një diagonaleje: që bëhet në këtë drejtim. Vijë diagonale. Kënd diagonal. Faqe diagonale. Plan diagonal. Drejtim diagonal. Prerje diagonale.

  • Dok diagonal tekst shih te DOK,~U I.

Nëse fjalori FJALË ka qenë i dobishëm për ju, konsideroni të dhuroni diçka për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e tij të mëtejshëm.

Dhuro →